DOFINANSOWANIA UNIJNE

MAWIT SPÓŁKA CYWILNA JOANNA DYJAS, BARTŁOMIEJ DYJAS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnych technologii drogą do wprowadzenia do oferty produktów konkurencyjnych na rynku światowym”

Celem projektu  wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji prefabrykatów, domów drewnianych z własnych prefabrykatów z drewna klejonego z dedykowanymi instalacjami PV w oparciu o linię do klejenia drewna konstrukcyjnego,system odpylania z odzyskiem ciepła, suszarnię dwukomorową z systemem odzysku ciepła(rekuperatorami), oraz licencję na system typu TIK do zintegrowanego zarządzania produkcją i sprzedażą

Dofinansowanie projektu z UE: 843 808,98 PLN

POSTĘPOWANIE OFERTOWE ETAP 1:

MAWIT SPÓŁKA CYWILNA JOANNA DYJAS, BARTŁOMIEJ DYJAS  zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach osi priorytetowej 3. „Konkurencyjność MŚP”, działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 realizowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

DO POBRANIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁACZNIK NR 1-formularz oferty  

ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenia oferenta 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania ofertowego została wyłoniona oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

Postępowanie przetargowe wygrał: LE.KO Sp. Z o.o

Serdecznie gratulujemy!

W załączeniu przesyłamy protokół wyboru oferenta. Jednocześnie informujemy, że protokół jest dostępny na naszej stronie internetowej i w bazie konkurencyjności.

Protokół wyboru oferenta

 

POSTĘPOWANIE OFERTOWE ETAP 2:

MAWIT SPÓŁKA CYWILNA JOANNA DYJAS, BARTŁOMIEJ DYJAS  zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach osi priorytetowej 3. „Konkurencyjność MŚP”, działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 realizowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe nr 2

Załącznik nr 1 -formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 - klauzula

 

 

 

 

Znaczki UE